Algemene voorwaarden PianolesvanRene.nl

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting QB Piano - PianolesvanRene.nl


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Pianolesvanrene.nl, Stichting QB Piano, wij, we, ons of onze: Pianoles van Rene, gevestigd aan de Gasthuisring 19f, 5041 DP te Tilburg ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 18029536.   

Klant, cursist, u, uw, jij, je of jou(w): De gebruiker van een van onze Programma’s of andere door ons aangeboden diensten en/of de bezoeker van onze website(s).

Programma: Elk van de door ons aangeboden programma’s, zoals het All in One pakket, De Piano Succespad Methode, 30 dagen piano challenge, Praktijkcursus Poppianist, Pop Master Training. Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden. 

 

1. Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op (de aanschaf van) een programma of op uw bezoek aan onze website. Daarnaast zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op al onze andere diensten,
leveringen en aanbiedingen en op overeenkomsten die u met ons sluit.
Afwijkingen op de Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig, als we dit expliciet of schriftelijk zijn overeengekomen. Wij accepteren geen andere (Algemene) Voorwaarden dan die van ons.
Mochten onze Voorwaarden of een met ons gesloten overeenkomst een bepaling bevatten die in strijd is met de wet, dan blijven alle andere bepalingen in de Voorwaarden geldig. De bepaling zelf zal door ons worden vervangen door een vergelijkbare bepaling die niet in strijd is met de wet.
Wij behouden ons het recht voor deze Voorwaarden zo nu en dan te wijzigen. Op onze website zijn altijd de meest recente Voorwaarden te vinden. We raden je daarom aan om regelmatig op onze website te checken of er nieuwe voorwaarden gelden. Overigens blijven op het door u aangeschafte Programma de voorwaarden van kracht die u bij het plaatsen van je bestelling hebt geaccepteerd.

 

2. Totstandkoming overeenkomst

Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden ons niet. Wij behouden ons het recht voor te weigeren om met een (rechts)persoon een overeenkomst aan te gaan om ons moverende redenen.
Een overeenkomst tussen u en ons komt tot stand zodra:
 ● u op onze website alle inschrijfvelden volledig en naar waarheid hebt ingevuld;
 ● u akkoord bent gegaan met de Algemene Voorwaarden (aanvinken alvorens te betalen);
 ● u uw bestelling bevestigt via de ‘akkoord’-button; en
 ● wij u een akkoord bevestiging per e-mail hebben gestuurd.

 

3. Betaling 

Op onze website is aangegeven op welke manier u kunt betalen voor uw aankoop. U betaalt op de door u gekozen betaalwijze. Als die mogelijkheid is aangegeven, kunt u er eventueel ook voor kiezen in termijnen te betalen. Zodra u uw bestelling hebt bevestigd, gaat u de verplichting aan om de gehele aankoopsom aan ons te betalen. U bent daarbij – uiteraard – verplicht om juiste en volledige betaalgegevens op te geven. En, als u betaalt via een incasso, om te zorgen voor voldoende saldo.
Termijnbetalingen dienen binnen de aangegeven termijnen door ons ontvangen te zijn. Bij te late betaling kunnen we wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen. Mochten we een
(termijn)betaling niet tijdig ontvangen, dan kunnen we de toegang tot uw account onmiddellijk blokkeren.

 

4. Levering en herroepingsrecht

Wanneer u één van onze Programma’s aanschaft, dan kiest u er daarbij voor om direct toegang te krijgen tot dit Programma en doet u afstand van uw wettelijke herroepingsrecht.
Na ontvangst van uw (aan)betaling ontvangt u binnen enkele minuten een link waarmee u toegang krijgt tot het door u aangeschafte Programma via het door u aangemaakte account.

 

5. Niet goed; geld terug regeling

Wij hanteren een 14-dagen niet goed geld terug garantie. Vóór aanschaf is tevens een proefperiode van 7 gratis pianolessen mogelijk. U komt alleen in aanmerking voor de Niet goed; Geld terug regeling mits u dit schriftelijk per email aanvraagt en niet meer dan 15% heeft doorlopen.  

 

6. Toegang en gebruik Programma

Wij zijn eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op (de inhoud van) onze Programma’s en onze websites. Door een Programma aan te schaffen, krijgt u een niet-exclusief, persoonlijk en niet-overdraagbaar recht om dat Programma te doorlopen.
Het is dus niet toegestaan anderen dan uw zelf toegang te verlenen tot het door u aangeschafte Programma, het Programma (of delen daarvan) te kopiëren, verkopen, vertalen, verspreiden,
weergeven, reproduceren, publiceren, in licentie te geven of op welke andere wijze dan ook over te dragen. Ook het delen, verkopen of op welke andere wijze dan ook overdragen van de
(inlog)gegevens die u toegang geven tot onze Programma’s en websites is dus niet toegestaan. Ook onderdelen aanbieden aan anderen van het Programma of (inlog)gegevens voor de websites is verboden.


Bij overtreding van het bovenstaande:

a. bent u ons een direct opeisbare contractuele boete verschuldigd van € 1.000,- per overtreding. Elke handeling waarbij een ander dan uzelf toegang krijgt tot het Programma en/of onze websites wordt beschouwd als een afzonderlijke overtreding.
Indien de overtreding bestaat uit het plaatsen van (een link naar) (delen van) het Programma op een openbaar, althans voor een groot publiek, toegankelijke locatie, is de hoogte van de contractuele boete € 10.000,- per overtreding;
b. hebben wij het recht om naast de genoemde boete schadevergoeding te vorderen voor de door ons geleden schade;
c. zullen wij uw toegang tot onze Programma’s en websites blokkeren. U heeft geen recht op terugbetaling van de aankoopprijs.
 

Wij kunnen uw toegang tot uw account verder onmiddellijk blokkeren als u berichten verspreidt of mededelingen doet over ons, onze medewerkers of over Pianoles van Rene die schadelijk voor ons zijn.
Als we uw account blokkeren, heeft u ook niet langer toegang tot de bij de Programma’s behorende communities.

 

7. Abonnementen

Sommige van onze Programma’s worden in abonnementsvorm aangeboden. We hanteren voor de maandbetaling 1 maand opzegtermijn per de 1e van de maand. Voor de jaarbetalingen geldt dat de looptijd van dit abonnement twaalf maanden is en wordt daarna automatisch stilzwijgend verlengd. Tussentijdse restitutie is niet mogelijk. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk tot uiterlijk 1 maand voorafgaand aan uw besteldatum/maand.

 

8. Aansprakelijkheid

Al onze Programma’s, onze websites en onze andere uitingen zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het kan echter voorkomen, dat deze vergissingen, onnauwkeurigheden of
(type)fouten bevatten. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk. Ook kunnen wij er niet in staan dat downloads die wij aan u ter beschikking stellen volledig virusvrij zijn. Het is uw eigen
verantwoordelijkheid om uw apparaten adequaat te beveiligen.
Het is verder volledig aan u wat u doet met de informatie die u verkrijgt via onze Programma’s, onze websites of onze andere uitingen: u blijft zélf te allen tijde volledig verantwoordelijk voor uw
eigen daden. Wij zijn nooit aansprakelijk voor de gevolgen van uw interpretatie, gebruik of toepassing van onze Programma’s, onze websites of andere uitingen van ons.

Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt (1) tot vergoeding van directe schade en (2) tot maximaal het
bedrag dat u ons hebt betaald voor de aanschaf van het Programma. Wij zijn nooit aansprakelijk 

 

9. Beëindiging van onze dienstverlening

Wij hebben altijd het recht om onze dienstverlening per direct te beëindigen indien u zich niet houdt aan uw contractuele verplichtingen op grond van deze algemene voorwaarden of een
andere overeenkomst die van toepassing is.

 

10. Persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens conform de AVG (de “Algemene Verordening
Persoonsgegevens”) te verwerken. Op onze website vindt u onze privacyverklaring. Daarin kunt u precies nalezen wat we met uw gegevens doen, welke beveiligingsmaatregelen we hebben genomen en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 

11. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op deze Voorwaarden en alle met ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Mocht sprake zijn van een geschil dat we niet in goed overleg met elkaar kunnen oplossen, dan wordt dit geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam. Als u een natuurlijk persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kunt u echter, binnen een maand nadat wij ons schriftelijk op deze bepaling hebben beroepen, ervoor kiezen om het geschil te beslechten door de volgens de wet bevoegde rechter.

 

12. Tot slot

Uw vragen, klachten, opzeggingen of opmerkingen kunt u aan ons voorleggen via e-mail (info@pianolesvanrene.nl). We zullen zo snel mogelijk reageren op uw e-mail.