Algemene voorwaarden PianolesvanRene.nl

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting QB Piano - PianolesvanRene.nl


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Pianolesvanrene.nl, Stichting QB Piano., wij, we, ons of onze: Pianoles van Rene, gevestigd aan de Gasthuisring 19f, 5041 DP te Tilburg ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 18029536.   

Klant, cursist, jij, je of jou(w): De gebruiker van een van onze Programma’s of andere door ons aangeboden
 diensten en/of de bezoeker van onze website(s).

Programma: Elk van de door ons aangeboden programma’s, zoals het compleet lesprogramma, 30 dagen pianochallenge, Pop Mastertraining.  Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 

 

1. Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op (de aanschaf van) een Programma of op jouw bezoek aan
 onze website. Daarnaast zijn deze Voorwaarden van toepassing op al onze andere diensten,
 leveringen en aanbiedingen en op overeenkomsten die je met ons sluit.
 Afwijkingen op de Voorwaarden zijn alleen geldig, als we dit expliciet of schriftelijk zijn
 overeengekomen. Wij accepteren geen andere (algemene) voorwaarden dan die van ons.
 Mochten onze Voorwaarden of een met ons gesloten overeenkomst een bepaling bevatten die in
 strijd is met de wet, dan blijven alle andere bepalingen in de Voorwaarden geldig. De bepaling zelf zal
 door ons worden vervangen door een vergelijkbare bepaling die niet in strijd is met de wet.
 Wij behouden ons het recht voor deze Voorwaarden zo nu en dan te wijzigen. Op onze website zijn
 altijd de meest recente Voorwaarden te vinden. We raden je daarom aan om regelmatig op onze
 website te checken of er nieuwe Voorwaarden gelden. Overigens blijven op het door jou
 aangeschafte Programma de Voorwaarden van kracht die je bij het plaatsen van je bestelling hebt geaccepteerd.

 

 

2. Totstandkoming overeenkomst

Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden ons niet. Wij behouden ons het recht
 voor te weigeren om met een (rechts)persoon een overeenkomst aan te gaan om ons moverende
 redenen.
 Een overeenkomst tussen jou en ons komt tot stand zodra:
 ● je op onze website alle inschrijfvelden volledig en naar waarheid hebt ingevuld;
 ● je akkoord bent gegaan met de Voorwaarden;
 ● je jouw bestelling bevestigt via de ‘akkoord’-button; en
 ● wij jou een akkoordbevestiging per e-mail hebben gestuurd.

 

 

3. Betaling 

Op onze website is aangegeven op welke manier je kunt betalen voor jouw aankoop. Je betaalt op de
 door jou gekozen betaalwijze. Als die mogelijkheid is aangegeven, kun je er eventueel ook voor
 kiezen in termijnen te betalen. Zodra je jouw bestelling hebt bevestigd, ga je de verplichting aan om
 de gehele aankoopsom aan ons te betalen. Je bent daarbij – uiteraard – verplicht om juiste en
 volledige betaalgegevens op te geven. En, als je betaalt via een incasso, om te zorgen voor voldoende saldo.
 Termijnbetalingen dienen binnen de aangegeven termijnen door ons ontvangen te zijn. Bij te late betaling kunnen we wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen. Mochten we een
 (termijn)betaling niet tijdig ontvangen, dan kunnen we de toegang tot jouw account onmiddellijk blokkeren.

 

 

4. Levering en herroepingsrecht

Wanneer je één van onze Programma’s aanschaft, dan kies je er daarbij voor om direct toegang te krijgen tot dat Programma en doe je afstand van je wettelijke herroepingsrecht.
 Na ontvangst van jouw (aan)betaling ontvang je binnen enkele minuten een link waarmee je toegang
 krijgt tot het door jou aangeschafte Programma via het door jou aangemaakte account.

 

 

5. Niet goed; geld terug regeling

Wij hanteren een 45-dagen niet goed geld terug garantie.

 

6. Toegang en gebruik Programma

Wij zijn eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op (de inhoud van) onze Programma’s en
 onze websites. Door een Programma aan te schaffen, krijgt je een niet-exclusief, persoonlijk en
 niet-overdraagbaar recht om dat Programma te doorlopen.
 Het is dus niet toegestaan anderen dan jouzelf toegang te verlenen tot het door jou aangeschafte Programma, het Programma (of delen daarvan) te kopiëren, verkopen, vertalen, verspreiden,
 weergeven, reproduceren, publiceren, in licentie te geven of op welke andere wijze dan ook over te
 dragen. Ook het delen, verkopen of op welke andere wijze dan ook overdragen van de
 (inlog)gegevens die jou toegang geven tot onze Programma’s en websites is dus niet toegestaan. Ook
 het enkele aanbieden aan anderen van het Programma of (inlog)gegevens voor de websites is verboden.

 

Bij overtreding van het bovenstaande:

 

a. ben je ons een direct opeisbare contractuele boete verschuldigd van € 1.000,- per overtreding. Elke handeling waarbij een ander dan jouzelf toegang krijgt tot het
 Programma en/of onze websites wordt beschouwd als een afzonderlijke overtreding.
 Indien de overtreding bestaat uit het plaatsen van (een link naar) (delen van) het
 Programma op een openbaar, althans voor een groot publiek, toegankelijke locatie,
 is de hoogte van de contractuele boete € 10.000,- per overtreding;
 b. hebben wij het recht om naast de genoemde boete schadevergoeding te vorderen
 voor de door ons geleden schade;
 c. zullen wij jouw toegang tot onze Programma’s en websites blokkeren. Je hebt geen
 recht op terugbetaling van de aankoopprijs.
 Wij kunnen jouw toegang tot jouw account verder onmiddellijk blokkeren als je berichten verspreidt
 of mededelingen doet over ons, onze medewerkers of over Pianoles van Rene die
 schadelijk voor ons zijn.
 Als we jouw account blokkeren, heb je ook niet langer toegang tot de bij de Programma’s behorende communities.

 

 

7. Abonnementen

Sommige van onze Programma’s worden in abonnementsvorm aangeboden, zoals het ‘Pianoflix Naspeelliedjes pakket’.. We hanteren voor de maandbetaling 1 maand opzegtermijn.   Voor de jaarbetalingen geldt dat de looptijd van dit abonnement twaalf maanden  is en wordt daarna automatisch stilzwijgend verlengd. Tussentijdse restitutie is niet mogelijk. Opzeggen kan tot uiterlijk 1 maand voorafgaand aan je besteldatum/maand.

 

8. Aansprakelijkheid

Al onze Programma’s, onze websites en onze andere uitingen zijn met de grootst mogelijke zorg
 samengesteld. Het kan echter voorkomen, dat deze vergissingen, onnauwkeurigheden of
 (type)fouten bevatten. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk. Ook kunnen wij er niet in staan dat
 downloads die wij aan jou ter beschikking stellen volledig virusvrij zijn. Het is jouw eigen
 verantwoordelijkheid om jouw devices adequaat te beveiligen.
 Het is verder volledig aan jou wat je doet met de informatie die je verkrijgt via onze Programma’s,
 onze websites of onze andere uitingen: jij blijft zélf te allen tijde volledig verantwoordelijk voor je
 eigen daden. Wij zijn nooit aansprakelijk voor de gevolgen van jouw interpretatie, gebruik of
 toepassing van onze Programma’s, onze websites of andere uitingen van ons.
 Onze Programma’s kunnen onderdelen bevatten die gaat over boekhouden. Alle tips en informatie
 die je via zo’n onderdeel krijgt hebben nooit dezelfde waarde als een advies van een boekhouder of
 een accountant. Ook hieraan kun je dus geen rechten ontlenen.
 Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt (1) tot vergoeding van directe schade en (2) tot maximaal het
 bedrag dat je ons hebt betaald voor de aanschaf van het Programma. Wij zijn nooit aansprakelijk
 voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde
 goodwill of schade door bedrijfsstagnatie.
 De hierboven weergegeven aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet als wij de schade hebben
 veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 

 

9. Beëindiging van onze dienstverlening

Wij hebben altijd het recht om onze dienstverlening per direct te beëindigen indien jij je niet houdt
 aan jouw contractuele verplichtingen op grond van deze algemene voorwaarden of een
 overeenkomst die van toepassing is.

 

 

10. Persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens conform de AVG (de “Algemene Verordening
 Persoonsgegevens”) te verwerken. Op onze website vind je onze privacyverklaring. Daarin kun je
 precies nalezen wat we met je gegevens doen, welke beveiligingsmaatregelen we hebben genomen
 en wat jouw rechten zijn met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

 

 

11. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op deze Voorwaarden en alle met ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 Mocht sprake zijn van een geschil dat we niet in goed overleg met elkaar kunnen oplossen, dan
 wordt dit geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam. Als je een natuurlijk persoon
 bent die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kun je echter, binnen een maand
 nadat wij ons schriftelijk op deze bepaling hebben beroepen, ervoor kiezen om het geschil te
 beslechten door de volgens de wet bevoegde rechter.

 

 

12. Tot slot

Jouw vragen, klachten of opmerkingen kun je aan ons voorleggen via e-mail
 (info@pianolesvanrene.nl). We zullen zo snel mogelijk reageren op jouw e-mail.